ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาสามารถค้าหารายชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาได้ที่http://academic.rmutl.ac.th หัวข้อตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา      ขั้นตอนการตรวจสอบให้นักศึกษา ตรวจสอบ ชื่อ-นามสกุล,คำนำหน้า,และตัวสะกด ว่าถูกต้องหรือไม่ หากไม่ถูกต้องในนักศึกษา แจ้งมาที่งานทะเบียนเพื่อทำการแก้ไข

944002_1071548202867970_1705246948904234352_n

กำหนดการซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมีกำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๕-๙ กันยายน ๒๕๕๙ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีกำหนดการซ้อมใหญ่ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ และมีพิธีรับพระราชทานปริญญาในวันอังคารที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีนั้น เพื่อความพร้อมเพรียงและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กองพัฒนานักศึกษาจึงขอแจ้งกำหนด การซ้อมย่อยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย กำหนดวันซ้อมย่อยระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ มทร.ล้านนา เชียงราย</span

Untitled

[ประกาศ]กำหนดการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2559

รายการ วันที่/ เวลา สถานที่ เนื่องจากช่องทางการสมัคร แต่ละช่องทางมีกระบวนการที่แตกต่างกัน ดังนั้นให้เลือกช่องทางการสมัคร ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ตามความสะดวกของผู้สมัคร 1.ช่องทางสมัครผ่านไปรษณีย์ (ชำระเงินค่าสมัครด้วยธนาณัติ) 1.1 ดาวน์โหลดใบสมัครทางไปรษณีย์ กดคลิก (ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ และต้องแนบ ธนาณัติฉบับจริง , สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมาพร้อมใบสมัคร) 10 – 20 ม.ค. 2559 ไปรษณีย์ทั่วประเทศ 2.ช่องทางสมัครออนไลน์ (ชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคาร) 2.1 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มชำระเงิน กดคลิก นำแบบฟอร์มชำระเงินนี้ไปชำระเงินสดที่เคาน์เตอร์ธนาคารเท่านั้น สามารถชำระเงินได้ 4 ธนาคาร ทุกสาขาทั่วประเทศ – บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา – บมจ.ธนาคารทหารไทย – บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ – บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 1 ม.ค – 5 ก.พ. 2559 ธนาคารฯ […]


[ประกาศ]รับสมัครนักศึกษา

รับสมัครนักศึกษามทร.ล้านนา ระดับปริญญาตรีรอบรับตรง ปีการศึกษา 2559ช่องทางการรับสมัคร ​รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก1.ช่องทางสมัครผ่านไปรษณีย์ (ชำระเงินค่าสมัครด้วยธนาณัติ)1.1 ดาวน์โหลดใบสมัครทางไปรษณีย์ กดคลิก(ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ และต้องแนบธนาณัติฉบับจริง , สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมาพร้อมใบสมัคร) ภายใน วันที่ 10 – 20 ม.ค. 25592.ช่องทางสมัครออนไลน์ (ชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคาร) 2.1 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มชำระเงิน กดคลิกนำแบบฟอร์มชำระเงินนี้ไปชำระเงินสดที่เคาน์เตอร์ธนาคารเท่านั้น สามารถชำระเงินได้ 4 ธนาคาร ทุกสาขาทั่วประเทศ – บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา – บมจ.ธนาคารทหารไทย – บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ – บมจ.ธนาคารกสิกรไทยภายใน วันที่ 1ม.ค – 5 ก.พ 2559 2.2 ภายหลังที่ชำระเงินผ่านธนาคาร มาแล้วอย่างน้อย 3 วัน ให้เข้าไป กรอกใบสมัครออนไลน์ กดคลิก และจะ […]

Untitled

[แจ้ง]กำหนดการส่งผลสอบ และใบระดับคะแนน ภาคเรียนที่ 1/2558

อาจารย์ผู้สอน สามารถส่งผลการเรียนและพิมพ์ใบระดับคะแนน ประจำภาคเรียนที่ 1/2558 ตั้งแต่วันที่ 23 – 30 ธันวาคม 2558 เวลา 12.00 น. จัดส่งในซองใส่ระดับคะแนน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมลายเซ็นอาจารย์ผู้สอนหัวหน้าสาขาวิชา และ หัวหน้าสาขา ตามลำดับทั้งนี้ทางงานวิชาการได้จัดเตรียมซองดังกล่าวไว้ที่ห้องพักอาจารย์แต่ละสาขาวิชา และจะดำเนินการจัดเก็บในวันที่ 3 มกราคม 2559 ** เข้าสู่ระบบที่นี่เท่านั้น **ดาวน์โหลด ขั้นตอนการประมวลผลการศึกษา1/58 ขั้นตอนการประมวลผลการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 25581. อาจารย์ประจำวิชาส่งเกรด และพิมพ์ใบเกรดจำนวน 3 ฉบับเพื่อใช้เป็นหลักฐานแก่หน่วยงาน 1. ส่งเกรด(เซ็นส่งตามแบบฟอร์ม) ณ ห้องพักอาจารย์ประจำสาขาวิชาตามสังกัดผู้สอนจำนวน 1 ฉบับ 2. ส่งสำนักงานคณะฯ (ใช้สำหรับ กรอก มคอ. และงานประกันฯ) จำนวน […]


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2559 กำหนดการสอบ วันอังคาร ที่ 1 ธันวาคม 2558 ที่นี้Posted by รับสมัครนักศึกษาใหม่ มทร.ล้านนา เชียงราย on 26 พฤศจิกายน 2015

defaultNews

ตารางสอบปลายภาค 1/2558

ตารางสอบปลายภาค 1/2558คณะวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมโยธาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์/เทคโนโลยีโทรคมนาคมอุตสาหการ/โลจิสติกส์คณะบริหารธุรกิจการจัดการการตลาดการบัญชีการท่องเที่ยวสารสนเทศฯบริหาร 4 ปี (นศ.บริหารปี 1)คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ


[แจ้ง]กำหนดการส่งข้อสอบปลายภาค

กำหนดการส่งข้อสอบปลายภาคกำหนดส่งต้นฉบับข้อสอบ ณ ห้องเอกสารการพิมพ์ ภายในวันที่  23 – 30 พฤศจิกายน 2558บรรจุซองข้อสอบ ณ ห้องเอกสารการพิมพ์ ภายในวันที่  1 – 9 ธันวาคม 2558ส่งข้อสอบ ณ ห้องวิชาการฯ ระหว่างวันที่  1 – 9 ธันวาคม 2558สอบปลายภาค  ระหว่างวันที่  14 – 20 ธันวาคม 2558


แจ้งกำหนดการการวัดและประมวลผล

กำหนดการการวัดและประมวลผลนักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2558 ที่นี่ขออนุมัติผลการเรียนไม่สมบูรณ์ ( I ) ภาคการศึกษา 1/2558 วันที่ 14 – 18 ธันวาคม 2558วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียน ( I ) 18 ธันวาคม 2558อาจารย์ประจำวิชา ส่งผลการเรียน 1/2558 ตั้งแต่วันที่ 25 – 30 ธันวาคม 2558 เวลา 12.00 น. ประกาศผลสอบ 11 มกราคม 2559